Offspring


B... van de Mispelaere

Bisquet Balou van de Mispelaere x Selien van de Mispelaere
°2024 Donker bruin BWP

B... van de Mispelaere

Wandor van de Mispelaere x Otulissa van de Mispelaere
°2024 Bruin BWP

B... van de Mispelaere

C-Jay Z x Janne D'Or van de Mispelaere
°2024 Bruin Zangersheide

B... van de Mispelaere

Bisquet Balou van de Mispelaere x Nibita Krick
°2024 Donker bruin BWP

B... van de Mispelaere

Tolino D'Holbeek Z x Naluna D'Or van de Mispelaere
°2024 Donker bruin BWP

B... van de Mispelaere

Stillot van de Mispelaere x Renee van de Mispelaere
°2024 Vos BWP

B... van de Mispelaere

Stillot van de Mispelaere x Joke Twee van de Mispelaere
°2024 Zwart bruin BWP

B... van de Mispelaere

Toby van de Barlebuis x Qualippa D'Or van de Mispelaere
°2024 Bruin BWP

B... van de Mispelaere

Jon Pleasure van de Mispelaere x Ossina van de Mispelaere
°2024 Bruin BWP

B... van de Mispelaere

Ermitage Kalone x Persil van de Mispelaere
°2024 Bruin BWP

B... van de Mispelaere

Emerald van 't Ruytershof x Cora van de Mispelaere
°2024 Donker bruin BWP

Barollo van de Voorde

Toby van de Barlebuis x Corlanda M
°2024 Bruin BWP

Bavaria D'Or van de Mispelaere

Wandor van de Mispelaere x Jalippa van de Mispelaere
°2024 Bruin BWP

Billot van de Voorde

Stillot van de Mispelaere x Paris van de Voorde
°2024 Donker bruin BWP

Bisous van de Mispelaere

Emerald van 't Ruytershof x Mizaura Ter Putte
°2024 Vos BWP